Jak sporządzić testament?

W polskim prawie wyróżniamy dwa główne rodzaje testamentów - holograficzny oraz notarialny. Testament holograficzny to taki, który sporządzamy samodzielnie ręcznie, opisując naszą wolę odnośnie podziału majątku po śmierci. Musi być on napisany własnoręcznie przez testatora - osoba sporządzająca testament - oraz opatrzony miejscem i datą jego spisania oraz podpisem. Testament notarialny natomiast jest sporządzany przez notariusza na podstawie ustnych dyspozycji testatora, które są przez niego protokołowane.

 

Spisanie testamentu przed notariuszem to sposób na zapewnienie sobie pewności, że nasza wola zostanie przestrzegana po śmierci. Nie można także zapominać o wielu korzyściach płynących z takiego rozwiązania. Przede wszystkim notariusz jest ekspertem prawnym, który pomoże nam wybrać odpowiednie dla naszej sytuacji formy rozporządzeń oraz upewnić się, że nasza wola jest jasna i precyzyjna. Ponadto testament notarialny nie wymaga tzw. "ogłoszenia" przez sąd po śmierci testatora, co skraca czas realizacji jego postanowień.

 

Również z punktu widzenia bezpieczeństwa, testament notarialny gwarantuje ochronę przed ewentualnymi próbami sfałszowania dokumentu. Dzięki temu, że sporządzenie testamentu odbywa się pod okiem notariusza, mamy pewność, że nasza ostatnia wola będzie przestrzegana. Warto również pamiętać, że testament sporządzony przez notariusza ma moc wiążącą dla spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz ogranicza możliwość kwestionowania jego treści przez osoby trzecie.

Procedura sporządzenia testamentu przez notariusza

Aby sporządzić testament notarialny, należy udać się do kancelarii notarialnej z dowodem tożsamości i szczegółowymi informacjami dotyczącymi majątku oraz osób, które chcemy uczynić spadkobiercami. Notariusz udzieli nam informacji o opłatach i terminie sporządzenia dokumentu. W trakcie wizyty przedstawi on także propozycje dotyczące treści testamentu oraz ewentualnych postanowień szczególnych.

 

Po wykonaniu tych czynności, testament zostanie sporządzony w formie aktu notarialnego, a jego treść będzie czytana przez notariusza na głos, zapewniając nam możliwość zgłoszenia ewentualnych poprawek lub zastrzeżeń. Na końcu dokument zostanie podpisany przez testatora oraz notariusza i przechowywany w kancelarii. Kopię testamentu otrzymuje również testator.